主頁       手機及服務計劃       推廣優惠
推廣優惠

SmarTone重新定義5G時代影視娛樂體驗!分別推出最新hmvod同Netflix娛樂組合優惠,於極致穩定5G網絡下,無拘束煲劇睇片!


 
合共98張hmvod
「電影券」
多裝置開心share
(最多2部裝置同時收看)
荷里活猛片緊接戲院在hmvod上映
hmvod配合SmarTone超強勢網絡讓你極速下載及點播4K影集

SmarTone x hmvod震撼5G優惠!而家上台獨家送你98張hmvod「電影券」,睇盡最新荷里活、本地及亞洲高清電影外,仲有hmvod原創劇集、外語劇集、兒童節目及綜藝節目等緊你!


月費
HK$ 298
110 GB本地數據
24個月合約

送你98張hmvod「電影券」+ 任睇「會員無限睇」(總值: HK$ 2,402)

hmvod 近期熱播

  • 雷神奇俠4:愛與雷霆
  • 迷你兵團2
  • 壯志凌雲:獨行俠
  • 奇異博士2:失控多元宇宙
  • 間諜家家酒 Part 2
  • 侏羅紀世界:統治霸權

5G hmvod 影視娛樂組合

月費$298是基於5G SIM Only服務計劃原價月費$398,於合約期限內每月扣除$100合約回贈。於合約期限終止後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時同等服務計劃之月費收費。


客戶選用指定5G SIM Only服務計劃(80GB) 之合約期限服務計劃,可於合約期限內享每月30GB額外本地數據優惠。


5G hmvod 影視娛樂組合:客戶選用指定5G SIM Only服務計劃並簽訂24個月固定期限合約,可享24個月hmvod服務及98張hmvod「電影券」。每個指定5G SIM Only服務計劃合約只可享5G hmvod 影視娛樂組合一次。


客戶須簽訂24個月固定期限合約方可享hmvod服務。月費優惠於合約期內24個賬單每月回贈$48合約優惠計算得出。服務計劃包括無限次觀賞「會員無限睇」內的點播影片,一次性發放50張hmvod「電影券」及每月2張hmvod「電影券」,即合共98張hmvod「電影券」。hmvod「電影券」可用於觀看印有「電影券」的點播影片,所需扣除之電影券數量會顯示於影片/節目資料頁內。當期限合約完結後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時服務之原價月費收費。


增購本地數據將以「先通知,後購買」收費機制收費。當客戶本地數據每月用量快將用完時,我們會以SMS通知客戶。客戶可回覆SMS確認購買增值數據,增值數據有效期將直至當月截數日。如用戶不購買任何增值數據,當所有每月用量用完時數據服務便會暫停,直至下個賬單月首天。


「中國內地及澳門數據組合」服務回贈:合約期內須選用「中國內地及澳門數據組合」服務計劃。指定計劃客戶於合約期內可享有服務月費回贈。回贈金額乃根據該服務於簽約時之月費收費而定。而第一期及/或最後一期賬單則會按使用日數之比例回贈(如適用)。而該賬單月之回贈金額將不高於該服務之當月服務收費。於合約期限終止後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時同等服務之月費收費。


「數據智滾存」無須簽訂期限合約,服務按月提供及收費 。月費$18「數據智滾存」服務是基於「數據智滾存」服務原價月費$88,於指定5G服務計劃合約期限內每月扣除$70合約回贈。於合約期限終止後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時同等服務計劃之月費收費。


「FREE住傾」服務回贈:合約期內須選用「FREE住傾」服務計劃。指定計劃客戶於合約期內可享之服務月費回贈乃根據該服務於簽約時之月費收費而定。而第一期及/或最後一期賬單則會按使用日數之比例回贈(如適用)。而該賬單月之回贈金額將不高於該服務之當月服務收費。於合約期限終止後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時同等服務之月費收費。(免費優惠只適用於指定計劃合約)


優惠只適用於#全新客戶。客戶須選用指定服務計劃、簽訂指定期限合約及繳付每月$18之行政費。客戶須預繳指定金額之月費及行政費。客戶需預繳之費用金額、可獲贈之額外數據用量及/免費優惠及/或禮品之價值視乎客戶所選服務計劃合約而定。


5G SIM Only 月費計劃:賬戶登記人須對有關之指定服務計劃負責,並須承擔有關之指定服務計劃每月賬單的所有費用。服務計劃不可與「多地數據共享計劃」同時使用。附屬SIM咭:只適用於客戶選用指定5G服務計劃。每個指定5G服務計劃之登記流動電話號碼(「主SIM咭」) 可以選用最多4張附屬SIM咭。而其中「4.5G全速附屬SIM咭」及「4.5G 21Mbps附屬SIM咭」每項最多只可以選用2張。每張附屬SIM咭之約滿日期將與5G服務計劃相同。所有附屬SIM咭將共用指定5G服務計劃內之數據用量及話音用量。主SIM咭及所有附屬SIM咭的累積用量將會被計算在指定5G服務計劃服務計劃的用量內。額外本地數據優惠:只適用於客戶選用指定服務計劃合約。(適用於選用5G 附屬SIM咭之客戶) 客戶選用2張至4張5G附屬SIM咭,第2張至第4張張5G附屬SIM咭可於合約期內享每月50GB額外本地數據用量。額外本地數據用量視乎客戶選用5G附屬SIM咭之數量而定。「中國內地及澳門數據組合」服務計劃:每月「中國內地及澳門數據組合」服務計劃之劃數據用量可共用於中國及澳門地區,申請人必須為本公司現有流動電話月費計劃的賬戶持有人。客戶於合約期内將同時享有免費「智2通」服務(附屬SIM咭不適用); 「智2通」服務受相關服務條款及細則約束。客戶(同一服務計畫之所有主SIM咭及附屬SIM咭用戶)須同時啟動「無形WiFi蛋」或「升級」漫遊數據日費計劃。當客戶身處中國及澳門地區時,如數據用量超過「中國內地及澳門數據組合」服務之每月數據用量及(如適用) 滾存數據用量,有關其後數據用量之安排及收費詳情請向店員查詢。無限本地數據: 只適用於客戶選用指定5G服務計劃。當每月數據用量達到選用服務計劃之上限,客戶之「主SIM咭」及「5G附屬SIM咭」(如適用)仍可於5G網絡繼續使用本地流動數據服務,唯將不高於 5Mbps;客戶之「4.5G全速附屬SIM咭」及「4.5G21Mbps附屬SIM咭」(如適用) ,仍可於4G網絡繼續使用本地流動數據服務,唯將不高於 5Mbps。「數據智滾存」服務: 若客戶於當月賬單截數日前數據用量仍有餘額,未使用的指定本地數據及指定之中澳數據用量可滾存直至更改或取消「數據智滾存」服務。如客戶滾存數據用量達到上限時,當月賬單截數日前未使用及合資格滾存之相應數據用量將不能滾存及被取消。


「FREE住傾」服務:此計劃之無限數據只適用於客戶以手機使用指定應用程式時所產生的本地數據用量。當中並不包括下載該應用程式及更新軟件。當指定計劃的每月本地數據用量已用完而被暫停流動數據服務,此服務計劃之無限數據亦會同時停止至下個賬單月,直至客戶增值本地數據用量後方重新生效。此服務計劃的本地數據速度將根據客戶所選用之指定服務計劃。月費回贈: 月費回贈將於指定5G服務計劃合約期限內按照銷售及服務合約(或銷售及服務合約附帶協議)所詳述的安排按月分期回贈客戶。如客戶於指定服務計劃合約期限內轉用/升級至其他服務計劃,回贈總額或任何餘額將自動取消。在任何情況下客戶不得將該回贈轉換為現金。


hmvod: 此服務只供SmarTone現有流動電話月費計劃客戶使用。如客戶於合約期限內取消此服務/轉用其他服務,將無權獲得回贈金額總值或任何餘額;在任何情況下客戶不得將該回贈轉換為現金。月費回贈優惠不可與其他優惠同時使用。以上服務須配合已採用流動作業系統 iOS、Android、Windows Phone及BlackBerry®及其指定軟件版本之智能手機使用。如Android ™ 智能手機不支援Google Play服務,將不能使用此增值服務。適用之智能手機所兼容的流動作業系統及其指定軟件版本將不時更新及更改,詳情請向店員查詢。hmvod由Anyplex Marketing Limited 擁有及經營。受有關條款及細則約束。詳情請參閱T&C-V147


SmarTone Plus會籍:客戶申請或續約指定流動電話服務計劃,可享SmarTone Plus會籍,而其會籍視乎客戶所選服務計劃而定,個別會籍級別的有效期為13個月。會員於指定消費期間達到合資格消費水平,其會籍將會獲續期或升級。客戶須簽定期限合約方可享指定SmarTone Plus會籍。本公司保留終止及更改SmarTone Plus的所有條款及細則而不作事前通知之權利。優惠不時更改並不預先另行通知,最新優惠詳情請瀏覽SmarTone CARE app 或www.smartone.com。


一般條款及細則:每位#全新客戶只可獲贈任何迎新上台優惠一次。每個指定服務計劃合約只可享以上優惠1次。本公司保留以其他同等或相若價值禮品代替的權利。不能與其他上台/續約優惠同時使用。如客戶更改選用其他服務計劃,優惠將自動取消;本公司有權向客戶收取已享用之優惠的總額而毋須事先通知。以上優惠不能轉讓他人、兌換現金或找贖。本公司保留對優惠及任何爭議之最終決定權,並可更改此優惠之條款及細則而不作另行通知。優惠及服務受有關條款及細則約束,詳情請向店員查詢。


#全新客戶是指過去3個月內客戶之身份證明文件 (香港身份證/護照號碼) 未曾用作登記任何數碼通後付流動服務


search-popup-icon