SmarTone Home 5G 寬頻 - - SmarTone
如查閱戶口資料,請更新SmarTone CARE 至最新版本
請提供以下資料
系統將以以下身份進行對話
多謝使用S-Bot
你的意見讓我們更進步,請回答簡單問卷。

如你想我們聯絡你以作進一步跟進,請提供你的聯絡資料。


創新首推!SmarTone Home 5G 寬頻服務,插電即用免拉線,全家一齊高速上網都冇問題!每月只需$148連無限5G數據,從此脫離慢速、安裝煩惱,係你家居上網救星!

SmarTone Home 5G 寬頻電視廣告

簡易使用教學

立即留下聯絡資料,我們會盡快為你提供服務!

條款及細則:

*此計劃包括200GB全速數據,當每月數據用量達到選用服務計劃之上限,根據FUP(公平使用政策),數據服務仍可繼續,但使用網絡之優先次序將相對較低,數據服務體驗或會受影響。

以上設計之路由器即將有售。現另有其他型號可供選購,請向店員查詢。圖片只供參考,產品以最終實物作準。

此服務計劃並不包括路由器;登記此服務計劃之客戶可以優惠價購買指定型號之路由器,請向店員查詢。圖片只供參考,產品以最終實物作準。

服務之供應最終將視乎本公司之5G網絡覆蓋而定。客戶實際上網體驗會受不同因素影響,如用戶與發射站的相對位置、網站伺服器資源及互聯網流量狀態、用戶數量、用戶所使用之裝置及其他因素而有所影響。

Wi-Fi覆蓋視乎單位面積、間隔、建築材料及其他外在因素而定。

SmarTone Home 5G寬頻服務計劃:優惠期有限。特選客戶優惠只適用於指定住宅地址申請指定SmarTone Home 5G寬頻服務計劃之客戶,並須簽約24個月。以上月費乃根據SmarTone Home 5G寬頻原價月費,於合約期內扣除指定月費回贈計算。客戶需預繳一個月服務月費。新申請本服務的客户可於服務生效日期起可享有7天的冷靜期。如客戶於冷靜期內終止本服務或服務計劃,客戶須支付按比例計算已使用服務/服務計劃日數之月費,另已繳交之費用將不獲退還。期限合約屆滿後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時同等服務計劃之月費收費。本公司保留對優惠及任何爭議之最終決定權,並可更改優惠之條款及細則而不作另行通知。有關服務及優惠詳情,請向銷售員查詢。