學生

學生基本計劃 (速度全程2Mbps)

4.5G

通訊網絡

無限

本地數據

24 個月

合約期限

2000

通話分鐘

會員級別 - Classic

專享全年專屬優惠,包括酒店餐飲及消閒娛樂等

The Point 會籍

成功上台即可成為The Point 會員,賞高達4,500 The Point 積分, 亦同時可享「自動賺取The Point 積分」功能,於新地商場SmarTone 門市每消費HK1賺2分

手機月費代繳承諾 - 失業保障

失業可獲半年手機月費代繳保障,金額高達HK$1,800

上台優惠

現有HOME 5G寬頻/光纖寬頻客戶優惠

icon

專享額外$18月費回贈

每月回贈至SmarTone Home 5G寬頻/光纖寬頻賬單內

tick

帶埋冧巴轉台仲有

icon

唔使畀 HK$ 18 / 月行政費

tick

升級服務

漫遊數據靈活通

icon

漫遊數據靈活通 -環球地區
合約期內享35GB漫遊數據用量

+HK$ 78 / 月

tick
icon

漫遊數據靈活通 -亞太地區
合約期內享35GB漫遊數據用量

+HK$ 48 / 月

tick

服務包括

500個網內短訊

留言信箱

來電轉駁

來電顯示

來電待接

電話會議

 • HK$18/月行政費(帶埋冧巴轉台仲可以唔使畀)。

條款及細則

無限數據學生計劃 ︰

 • 申請人必須年滿18歲,並為指定香港專上院校之全日制學生。指定香港專上院校包括本港認可之大學、明愛專上學院、明愛白英奇專業學校、明德學院、珠海學院、宏恩基督教學院、香港恒生大學、港專學院、香港科技專上書院、香港大學專業進修學院、香港能仁專上學院、東華學院、職業訓練局、或香港演藝學院。申請人年滿18至25歲並持有有效之海外專上院校學生証亦可申請。申請服務計劃時須提供有效學生證及香港身分證或護照。每個香港身份證號碼或護照號碼只可申請學生計劃一次。
 • 須繳付每月HK$18之行政費及簽期限合約。
 • 此計劃之無限本地數據用量將不高於2Mbps,數據只限手機使用。
 • 此計劃不適用於2G手機/流動裝置或以手動選擇2G網絡的手機/流動裝置。
 • 此計劃不支援以手機瀏覽器的桌面模式瀏覽網頁。
 • 無限數據學生計劃不適用於其他流動裝置(包括但不限於USB modem / pocket WiFi / TV box / BlackBerry 7 OS 或之前版本之BlackBerry智能手機)。客戶如因使用其他流動裝置、2G手機/流動裝置或以手動選擇2G網絡的手機/流動裝置而產生的任何費用,將由客戶承擔。實際數據傳輸及連線速度會受不同因素影響而異,包括網絡流量狀態、周遭環境、硬件、軟件或其他因素。
 • 額外通話分鐘收費詳情請按此
 • 通話分鐘收費的計算方法以每分鐘為單位,不足一分鐘亦作一分鐘計算。
 • 於香港發送到另一位SmarTone客戶之文字短訊為網內短訊,每月使用額為500個網內短訊。若超過此使用額,其後每個網內短訊將收取HK$0.3。每個網外短訊將收取HK$0.6 。每個短訊以160個英文字母或70個中文字為單位, 如超過此字數上限,短訊將被分拆為幾個短訊發送。
 • 漫遊時按標準漫遊及漫遊數據收費計算。詳情請向職員查詢或瀏覽本公司網頁。
 • 漫遊數據的最低用量為1KB,不足1KB亦會以1KB收費。
 • 所有客戶均可免按金享有001 IDD,1638 IDD及國際漫遊服務。
 • 上述優惠不可與其他優惠同時享用。以上推廣優惠如有任何更改,恕不另行通知。
 • 受有關條款及細則約束,詳情請參閱T&C-T327

服務組合優惠:

 • 指定SmarTone寬頻服務客戶選用指定流動電話服務計劃合約,可於該寬頻服務下享每月$18月費回贈,而回贈期數相等於流動電話服務計劃合約期之期數。
 • 經本公司核實為合資格SmarTone寬頻服務客戶及合資格流動電話服務計劃合約後,回贈將於指定SmarTone光纖寬頻服務/Home 5G寬頻服務生效後及冷靜期完結後開始派發。
 • 指定SmarTone寬頻服務客戶與指定流動電話服務計劃合約客戶須為同一人,方可享有優惠。
 • 如客戶終止流動電話服務計劃或寬頻服務,回贈總額或任何餘額將自動取消。在任何情況下客戶不得將該回贈轉換為現金。

「失業保障」:

 • 客戶選用指定服務計劃合約及簽訂12個月或以上期限合約,並於2021年12月31日前啟動,於推廣期內可免費享「失業保障」一次。
 • 「失業保障」只適用於以香港身份證或護照登記流動電話月費計劃的客戶,為在職全職僱員,並對現有僱主的服務期不少於連續六(6)個月(「受保人」),不適用於以商業登記登記之客戶。
 • 受保人必須為流動電話月費計劃的賬戶持有人,及只適用於18至80歲的香港居民(以該流動電話月費計劃生效當日為準)。
 • 同一身份證持有人或護照所登記的每個流動電話號碼只可免費享「失業保障」一次,「失業保障」只適用於受保人名下之主SIM咭,及最多3個流動電話號碼可享「失業保障」。
 • 「失業保障」於客戶流動電話月費計劃生效當日起開始計算,保障期為12個月,並設有14天等候期。屆時客戶會收到確認電郵,註明客戶相關保障之生效日期及保障期。
 • 客戶需提供流動電話月費計劃銷售及服務合約或銷售及服務合約附帶協議、身份証明文件、有效失業證明及相關「手機月費代繳承諾」確認電郵,向安我保險有限公司申請索償。有關申請索償所需之文件將不時更新,詳情請向安我保險有限公司查詢。
 • 如客戶於保障期內不論任何原因終止合約或暫停服務、更改註冊客戶、成功索賠或過身,有關保障會即時終止。
 • 「失業保障」由安我保險有限公司(主要共保承保人)及新鴻基地產保險有限公司承保。安我保險有限公司及新鴻基地產保險有限公司保留最終批核投保申請的權利。有關上述計劃的承保範圍及其他詳情,請按
 • 安我保險有限公司及新鴻基地產保險有限公司全權決定客戶是否合資格參與「失業保障」及全權負責其保險計劃的所有批核的最終決定權,承保及賠償。
 • 「失業保障」內所提供之服務由安我保險有限公司及新鴻基地產保險有限公司提供。服務內容如有更改,恕不另行通知。有關服務使用須受安我保險有限公司及新鴻基地產保險有限公司之條款及細則約束。本公司不會對安我保險有限公司及新鴻基地產保險有限公司所提供的產品、服務或資料之質素和供應作出任何陳述或保證或與其有關的事宜(包括但不限於客戶或任何人士因「失業保障」所造成或引致的任何費用、支出、損失或損害)負上任何責任。

SmarTone Plus 會籍及優惠︰

 • 客戶申請或續約指定流動電話服務計劃,可享SmarTone Plus會籍,而其會籍視乎客戶所選服務計劃而定,個別會籍級別的有效期為13個月。
 • 會員於指定消費期間達到合資格消費水平,其會籍將會獲續期或升級。
 • 客戶須簽定期限合約方可享指定SmarTone Plus會籍。
 • 本公司保留終止及更改SmarTone Plus的所有條款及細則而不作事前通知之權利。
 • 優惠不時更改並不預先另行通知,最新優惠詳情請瀏覽SmarTone CARE app 或www.smartone.com

The Point會籍:

 • 推廣日期由即日起至2021年12月31日 (「推廣期」) 。
 • SmarTone 流動電話服務計劃用戶 (「用戶」) 免費登記成為The Point by SHKP (「The Point」) 會員及「自動賺取 The Point積分」功能,同時閣下同意SmarTone集團成員的S Rewards Limited 將閣下之個人資料,包括其稱謂、姓名、手機號碼、出生月份、年齡、電郵地址及其後於SmarTone門市 (只適用於The Point 參與商場之門市) 購買指定手機 / 配件的消費記錄轉移及提供予The Point,以便完成會員及「自動賺取 The Point積分」登記程序並作登記積分之用。
 • 於推廣期內新登記之The Point 會員 (「新會員」) 可獲500 The Point積分 (「迎新獎賞」)。每人只可獲迎新獎賞一次,而迎新獎賞將經系統即日自動存入新會員的The Point帳戶。The Point可根據顧客存於The Point之會員紀錄,以決定顧客是否符合獲享有關迎新獎賞之資格。
 • 若新會員於登記成為The Point會員當月起計過去6個月內曾取消 The Point會籍,將不可獲享迎新獎賞。
 • 新會員首月於The Point 參與新地商場消費(任何金額),並於消費交易日起計14天內(以列印收據上之日期為準) 透過「新地商場」手機應用程式(「手機應用程式」)、新地商場會員計劃微信官方帳號(「微信官方帳號」)、消費之商場禮賓櫃檯/顧客服務中心或經「自動賺取The Point積分」功能登記積分,可享額外4,000 The Point積分(「額外獎賞」)。每人於推廣期內最多可獲額外獎賞一次,而額外獎賞將會於積分登記批核後60天內自動存入新會員的The Point帳戶。
 • 由即日起至2021年6月30日,成功登記「自動賺取 The Point積分」功能之用戶於SmarTone門市消費 (只適用於The Point參與商場之門市 )時,系統將同時自動將有關消費單據記錄及用戶之手機號碼轉移及提供予The Point登記積分,每消費HK$1(適用於金額等值或高於HK$1之消費單據,不足HK$1之零錢將不予計算)可賺取2分 。合資格之消費單據包括購買指定手機 / 配件 (包括以現金付款之消費; 分期付款之單據均以商戶機印發票之全數金額計算; 訂金付款及餘額付款均以相應商戶機印發票之金額計算),The Point將不接受以下交易發出之消費金額:包括但不限於增值服務 (包括Apple Care及SmarTone爆芒換新)、任何台費、月費、手機預繳按金、購買儲值咭/電話卡、罰款、賠償、以貨品作貼換交易(Trade-in)、任何回贈、網上購物(網上預訂手機按金除外)及使用禮券、現金券、電子優惠券、新地商場贈券及新地商場電子贈券。
 • 用戶之SmarTone流動電話服務計劃手機號碼及用作登記The Point的手機號碼必須一致,方可啟用自動賺取The Point積分功能。
 • The Point 會員積分、優惠及服務均由The Point 提供,SmarTone Mobile Communications Limited及S Rewards Limited不會對有關會員積分、優惠及服務負上直接或間接的責任。
 • 合資格消費單據成功批核後,The Point積分將於三個工作天內自動存入到用戶的 The Point帳戶。
 • 每張有效機印發票及相符之電子貨幣付款存根只可作一次積分登記,不可重複使用。如於The Point 帳戶內重覆登記積分將被拒絕接受。
 • 如用戶欲於SmarTone門市(只適用於The Point參與商場之門市)辦理退款(包括全額或部份退款),相應可賺取之 The Point積分將不會存入至用戶的The Point帳戶或已賺取之The Point積分亦會經系統撤回。
 • 如發現用戶有任何欺詐行為或活動,新鴻基地產代理有限公司、SmarTone Mobile Communications Limited及S Rewards Limited保留一切撤銷或扣減該等積分之權利而毋須另行通知。
 • The Point 會籍及積分之登記及使用須受其他條款及細則約束,詳情請瀏覽www.thepoint.com.hk、「新地商場」手機應用程式、新地商場會員計劃微信官方帳號或向參與商場之顧客服務中心 / 會員專櫃查詢。
 • 如有任何爭議,新鴻基地產代理有限公司、SmarTone Mobile Communications Limited及S Rewards Limited保留最終決定權。
 • 如中文及英文版本有任何不一致的地方,一切以英文版本為準。

「漫遊數據靈活通」服務計劃:

 • 「漫遊數據靈活通」服務計劃合約期限為24個月。合約期限由服務生效日開始計算。
 • 客戶選用「 漫遊數據靈活通 」服務計劃,合約期內此服務計劃數據用量及購買之「 漫遊數據靈活通 」增值數據用量可共用於指定地區。
 • 除非收到客戶於合約有效期屆滿前通知本公司停止使用本服務,否則客戶將被視為同意本公司自動延續其所選用服務計劃之合約期限。其他條款及細則維持不變,收費則按本公司當時的標準。本公司對於上述自動續約安排在任何時候均有最後及絕對的決定權。
 • 客戶選用「漫遊數據靈活通」服務計劃,須同時啟動「無形WiFi蛋」或「升級」漫遊數據日費計劃。有關「無形WiFi蛋」之詳情請按。 有關「升級」漫遊數據日費計劃之詳情請按
 • (全家享計劃/ 指定5G服務計劃適用) 全家享計劃/ 指定5G服務計劃之主SIM咭號碼選用「漫遊數據靈活通」服務計劃,計劃內所有主SIM咭及附屬SIM咭用戶均須同時啟動「無形WiFi蛋」或「升級」漫遊數據日費計劃。
 • 於合約期屆滿後剩餘的數據用量將自動取消。續約/重新選用指定合約期限之「漫遊數據靈活通」合約期內數據用量將重新計算。
 • 當「漫遊數據靈活通」客戶身處指定地區時,如數據用量超過「漫遊數據靈活通」之合約期內數據用量及(如適用)已購買的「漫遊數據靈活通」增值數據用量,其後收費將按客戶所選用的「無形WiFi蛋」或「升級」漫遊數據日費計劃,及依所在地區原價日費收取。
 • 當「漫遊數據靈活通」客戶身處指定地區以外的海外地區時,當日所使用的數據用量將按客戶所選用的「無形WiFi蛋」或「升級」漫遊數據日費計劃,及依所在地區原價日費收取。
 • 「漫遊數據靈活通」服務計劃不可與「中澳數據通」服務計劃、「大灣區自在通」服務計劃同時申請。
 • (全家享計劃/ 指定5G服務計劃適用) 「漫遊數據靈活通」服務計劃只供指定全家享計劃/ 指定5G服務計劃之主SIM咭的號碼。計劃內所有主SIM咭及附屬SIM咭用戶均可使用「漫遊數據靈活通」服務計劃之合約期內數據用量。
 • (如適用) 當客人已選用其他漫遊數據服務,扣除數據漫遊數據用量先後次序如下:
  • 1) 服務計劃之漫遊數據用量 (多地數據共享服務/「大灣區數據」服務/倍貼心大灣區計劃/超貼心大灣區/亞太區/環球計劃) ;
  • 2)「漫遊數據靈活通」服務計劃之漫遊數據用量;
  • 3) 數據通行證 (以日數計算);
  • 4) 數據漫遊錢。
 • 本公司保留此優惠及任何爭議之最終決定權,並可更改優惠之條款及細則而不作另行通知。受有關條款及細則約束,詳情請參閱T&C-I044

一般條款及細則︰

 • 客戶並不能同時享有其他優惠。
 • 此優惠不能轉讓他人、兌換現金或找贖。
 • 優惠及服務受有關條款及細則約束。
 • 本公司保留對優惠及任何爭議之最終決定權,並可更改此優惠之條款及細則而不作另行通知。
 • 受有關條款及細則約束,詳情請參閱 T&C-01

備註

 • 特別優惠月費HK$88 / HK$68乃根據原價月費HK$118無限數據學生計劃,於每月扣除HK$30 / HK$50 回贈計算得出。此月費回贈期數完結後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時同等服務計劃之月費收費。

 • 攜號轉台優惠:客戶須成功攜號轉台,於合約期內由首個賬單月起可享豁免行政費優惠;由服務生效日起至首個截數日將以原價計算使用日數之比例收費。豁免行政費優惠乃根據原價每月HK$18,於合約期內每月扣除HK$18回贈計算得出。此回贈期數完結後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時之每月行政費收費。

 • 此計劃之無限本地數據用量將不高於2Mbps,數據只限手機使用。

 • 本地數據用量不包括網絡共享 (Tethering) 及點對點傳輸。

 • 4.5G 「靈活選」速度提升日費計劃讓你隨時隨地提升數據速度,享受任用數據無限速,詳情請按

 • 「手機月費代繳承諾」包括「失業保障」。

 • 「手機月費代繳」:於保障期內及在符合「失業保障」之條款下,客戶可向安我保險有限公司索償。索償申請獲批後,客戶將可獲一次性相等於6個月的「每月服務收費」,每一受保流動電話號碼每月最高賠償額為$300,每一受保流動電話號碼之最高總賠償額為$1,800。「每月服務收費」指於《銷售及服務合約》或《銷售及服務合約附帶協議》中訂明的扣除月費回贈之淨月費及行政費(如適用),任何於SmarTone其他消費皆不包括在內。

學生

學生基本計劃 (速度全程2Mbps)

保存進度

無限 本地數據

24 個月 合約期限

2000 通話分鐘

每月

HK$88

總額

顯示摘要 隱藏摘要

學生基本計劃 (速度全程2Mbps)

HK88/每月

學生

學生基本計劃 (速度全程2Mbps)

無限 本地數據

24 個月 合約期限

2000 通話分鐘

每月

HK$88

總額