iPhone 8 Plus 服 務 計 劃

配 合 一 系 列 安 心 及 貼 心 嘅 服 務 , 畀 你 體 驗 數 碼 通 5S 超 越 快 穩 順 嘅 超 強 勢 網 絡 !

買 機 上 台 4G 三 地 數 據 計 劃
月 費 澳 門 / 香 港 共 用 數 據 中 國 內 地 數 據 澳 門 / 香 港 共 用 通 話 分 鐘 (網 內 + 基 本) 合 約 期 限 上 台 機 價
+
預 繳 金 額§
64GB 256GB
$628 無 限 量* 1.5GB 無 限 網 內 + 2,150 基 本 24 個 月 免 費
+
$6,080
(預 繳 金 額)
合 約 優 惠
$1,920
免 費
+
$7,280
(預 繳 金 額)
合 約 優 惠
$720#

$558 12GB 800MB 無 限 網 內 + 2,150 基 本 24 個 月 免 費
+
$6,080
(預 繳 金 額)
合 約 優 惠
$1,200+
免 費
+
$7,280
(預 繳 金 額)

$458 10GB 800MB 無 限 網 內 + 1,600 基 本 24 個 月 $280
+
$5,800
(預 繳 金 額)
$1,480
+
$5,800
(預 繳 金 額)

$298 6GB 400MB 無 限 網 內 + 1,200 基 本 24 個 月 $2,080
+
$4,000
(預 繳 金 額)
$3,280
+
$4,000
(預 繳 金 額)

$228 4GB 300MB 無 限 網 內 + 1,200 基 本 24 個 月 $2,880
+
$3,200
(預 繳 金 額)
$4,080
+
$3,200
(預 繳 金 額)

1. 於 優 惠 期 內 送 香 港 電 話 號 碼

2. 送 來 電 顯 示 、來 電 轉 駁 、 來 電 待 接 、 電 話 會 議 及 留 言 信 箱

3. 每 月 加 $28 可 額 外 多 一 個 中 國 內 地 電 話 號 碼

4. 買 機 上 台 4G 三 地 數 據 計 劃 的 其 後 本 地 數 據 用 量 收 費 機 制 為 「 先 通 知 , 後 購 買 」( 無 限 量 數 據 計 劃 除 外 )。 其 後 收 費 上 限 並 不 應 用 於 4G 月 費 計 劃 。當 客 戶 數 據 用 量 快 將 用 完 時 , 我 們 會 以 短 訊 通 知 , 客 戶 可 使 用 服 務 短 碼 (USSD 碼) 確 認 購 買 用 量 ($50/500MB 澳 港 共 用 數 據) 於 本 賬 單 月 餘 下 時 間 使 用 。 如 決 定 不 購 買 而 所 有 用 量 用 完 時 , 數 據 服 務 會 暫 停 。 屆 時 客 戶 可 決 定 再 購 買 用 量 繼 續 使 用 , 或 等 待 下 個 賬 單 月 首 天 全 新 的 數 據 用 量 補 充 後 再 行 使 用 。若 須 查 詢 剩 餘 的 免 費 本 地 數 據 用 量 , 請 按 *150# 。

客 戶 選 用 買 機 上 台 4G 三 地 數 據 計 劃 (無 限 量 數 據) 並 以 大 西 洋 、 工 銀 澳 門 、 中 銀 或 滙 豐 銀 行 之 指 定 信 用 卡 簽 賬 可 享 低 至 $0 現 金 預 繳 及 0 息 分 期 。 於 此 優 惠 下 之 預 繳 為 : $6,080 (64GB) / $7,280 (256GB) 。 以 上 金 額 將 於 信 用 卡 之 信 用 額 扣 起 , 合 約 期 限 內 的 每 月 分 期 付 款 將 遞 減 被 扣 起 的 信 用 額 。 信 用 卡 的 分 期 付 款 將 以 客 戶 的 流 動 電 話 服 務 月 結 單 中 之 回 贈 抵 銷 。 優 惠 期 有 限 。

買 機 上 台 4G 本 地 數 據 計 劃
月 費 本 地 數 據
用 量
數 據 用 量 其 後 收
( 「 先 通 知 ,
後 購 買 」
收 費 機 制 )^
本 地 通 話 分 鐘
(基 本 +
網 內)
本 地 視 像 分 鐘
(網 內)
合 約 期 限 上 台 機 價
+
預 繳 金 額§
64GB 256GB
$588 無 限 量* - 7,690
(5,330+2,360)
1,620 24 個 月 免 費
+
$6,080
(預 繳 金 額)
合 約 優 惠
$1,200+
免 費
+
$7,480
(預 繳 金 額)

$458 10GB $50/500MB 7,690
(5,330+2,360)
1,620 24 個 月 $280
+
$5,800
(預 繳 金 額)
$1,480
+
$6,000
(預 繳 金 額)

$288 6GB $50/500MB 4,810
(3,360+1,450)
1,020 24 個 月 $2,280
+
$3,800
(預 繳 金 額)
$3,480
+
$4,000
(預 繳 金 額)

$198 2.5GB $50/500MB 3,090
(2,160+930)
660 24 個 月 $3,280
+
$2,800
(預 繳 金 額)
$4,480
+
$3,000
(預 繳 金 額)

其 他 服 務 包 括 : 網 內 短 訊 、 留 言 信 箱 、 來 電 轉 駁 、 來 電 顯 示 、 來 電 待 接 及 電 話 會 議 。

客 戶 選 用 買 機 上 台 4G 本 地 數 據 計 劃 (10GB / 無 限 量 數 據) 並 以 大 西 洋 、 工 銀 澳 門 、 中 銀 或 滙 豐 銀 行 之 指 定 信 用 卡 簽 賬 可 享 低 至 $0 現 金 預 繳 及 0 息 分 期 。 於 此 優 惠 下 10GB 數 據 計 劃 之 預 繳 為 : $5,800 (64GB) / $6,000 (256GB) 。 於 此 優 惠 下 無 限 量 數 據 計 劃 之 預 繳 為 : $6,080 (64GB) / $7,480 (256GB) 。 以 上 金 額 將 於 信 用 卡 之 信 用 額 扣 起 , 合 約 期 限 內 的 每 月 分 期 付 款 將 遞 減 被 扣 起 的 信 用 額 。 信 用 卡 的 分 期 付 款 將 以 客 戶 的 流 動 電 話 服 務 月 結 單 中 之 回 贈 抵 銷 。 優 惠 期 有 限 。

 • 當 4G 服 務 計 劃 的 每 月 數 據 用 量 達 到 20GB 後 , 數 據 傳 輸 速 度 ( 上 載 及 下 載 ) 將 被 調 整 至 不 低 於 256kbps , 客 戶 仍 可 繼 續 使 用 數 據 服 務 , 唯 每 個 地 區 的 實 際 速 度 將 視 乎 該 地 區 當 時 的 環 境 而 有 所 差 異 。

 • 此 計 劃 包 括 24 個 月 每 月 $80 合 約 優 惠 , 此 合 約 優 惠 完 結 後 , 如 客 戶 繼 續 使 用 此 服 務 , 本 公 司 將 按 照 原 價 月 費 向 客 戶 收 取 有 關 費 用 。

 • 此 計 劃 包 括 24 個 月 每 月 $50 合 約 優 惠 , 此 合 約 優 惠 完 結 後 , 如 客 戶 繼 續 使 用 此 服 務 , 本 公 司 將 按 照 原 價 月 費 向 客 戶 收 取 有 關 費 用 。

 • 此 計 劃 包 括 24 個 月 每 月 $30 合 約 優 惠 , 此 合 約 優 惠 完 結 後 , 如 客 戶 繼 續 使 用 此 服 務 , 本 公 司 將 按 照 原 價 月 費 向 客 戶 收 取 有 關 費 用 。

 • 選 用 以 上 服 務 計 劃 須 預 繳 , 此 金 額 將 於 合 約 期 限 內 按 月 回 贈 客 戶 。

 • 「 先 通 知 , 後 購 買 」機 制

  當 客 戶 本 地 數 據 用 量 快 將 用 完 時 , 我 們 會 以 短 訊 通 知 , 客 戶 可 回 覆 短 訊 確 認 購 買 用 量 於 本 賬 單 月 餘 下 時 間 使 用 。 如 決 定 不 購 買 而 所 有 用 量 用 完 時 , 數 據 服 務 會 暫 停 。 屆 時 客 戶 可 決 定 再 購 買 用 量 繼 續 使 用 , 或 等 待 下 個 賬 單 月 首 天 全 新 的 數 據 用 量 補 充 後 再 行 使 用 。 若 須 查 詢 剩 餘 的 免 費 本 地 數 據 用 量 , 請 按 *150# 。

 • 現 有 客 戶 可 選 擇 手 機 升 級 優 惠 , 詳 情 請 按

有 關 以 上 計 劃 的 條 款 及 細 則
  買 機 上 台 4G 三 地 數 據 計 劃 :
 • 須 選 用 買 機 上 台 4G 三 地 數 據 計 劃  及 簽 約 24 個 月 。
 • 非 指 定 信 用 卡 須 繳 付 (上 台 機 價 及 預 繳 金 額) $6,080 (64GB) / $7,280 (256GB) 。 預 繳 金 額 將 於 合 約 期 限 內 按 月 回 贈 客 戶 , 回 贈 金 額 分 別 為 : 4GB 計 劃:$3,200 (64GB) / (256GB);6GB 計 劃: $4,000 (64GB) / (256GB);10GB 計 劃: $5,800 (64GB) /(256GB) ; 12GB 計 劃: $6,080 (64GB) / $7,280 (256GB) ;無 限 量 數 據 計 劃 : $6,080 (64GB) / $7,280 (256GB) 。
 • 於 合 約 期 內 , 客 戶 可 獲 贈 香 港 電 話 號 碼 。
 • 於 香 港 使 用 漫 遊 數 據 及 話 音 服 務 須 選 用 香 港 SmarTone , 於 中 國 內 地 使 用 漫 遊 數 據 須 選 用 中 國 聯 通 漫 遊 網 絡 商 , 如 客 戶 以 自 動 或 手 動 方 式 連 接 至 其 他 網 絡 營 辦 商 之 網 絡 及 使 用 , 有 關 服 務 一 律 按 標 準 漫 遊 收 費 。
 • 客 戶 須 申 請 國 際 長 途 及 國 際 漫 遊 服 務 方 能 使 用 此 計 劃 。
 • 選 用 三 地 數 據 月 費 計 劃 於 中 國 内 地 / 香 港 使 用 漫 遊 數 據 日 費 計 劃 , 系 統 會 先 扣 除 漫 遊 數 據 日 費 計 劃 的 數 據 用 量 後 , 再 扣 除 月 費 計 劃 內 的 免 費 數 據 用 量 。

 • 買 機 上 台 4G 本 地 數 據 計 劃 :
 • 須 選 用 買 機 上 台 4G 本 地 數 據 計 劃  及 簽 約 24 個 月 。
 • 非 指 定 信 用 卡 須 繳 付 (上 台 機 價 及 預 繳 金 額) $6,080 (64GB) / $7,480 (256GB) 。 預 繳 金 額 將 於 合 約 期 限 內 按 月 回 贈 客 戶 , 回 贈 金 額 分 別 為 : 2.5GB 計 劃:$2,800 (64GB) / $3,000 (256GB);6GB 計 劃: $3,800 (64GB) / $4,000 (256GB);10GB 計 劃: $5,800 (64GB) / $6,000 (256GB); $588 限 速 不 限 量 數 據 計 劃 : $6,080 (64GB) / $7,480 (256GB)。

 • 一 般 條 款 及 細 則 :
 • 通 話 分 鐘 收 費 的 計 算 方 法 以 每 分 鐘 為 單 位 , 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 。
 • 漫 遊 數 據 的 最 低 用 量 為 1KB , 不 足 1KB 亦 會 以 1KB 收 費 。
 • 以 上 優 惠 不 可 與 其 他 優 惠 同 時 使 用 。
 • 月 費 計 劃 所 包 含 之 數 據 用 量 只 限 手 機 及 本 地 使 用 , Tethering 除 外 。
 • 新 咭 已 關 閉 漫 遊 數 據 服 務 。 若 須 開 啟 漫 遊 數 據 服 務 , 請 按 #109*99# , 若 再 關 閉 漫 遊 數 據 服 務 , 請 按 *109*99# 。
 • 額 外 及 漫 遊 費 用 請 按 此 或 向 店 員 查 詢 。
 • 以 上 計 劃  只 適 用 於 手 機 (2G 手 機 或 以 手 動 選 擇 2G 網 絡 的 手 機 除 外 ) , 及 不 適 用 於 其 他 流 動 裝 置 。 實 際 數 據 傳 輸 及 連 線 速 度 會 受 不 同 因 素 影 響 而 異 , 包 括 網 絡 流 量 狀 態 、 周 遭 環 境 、 硬 件 、 軟 件 或 其 他 因 素 。
 • 本 公 司 保 留 此 優 惠 之 最 終 決 定 權 , 並 可 更 改 此 優 惠 之 條 款 及 細 則 而 不 作 另 行 通 知 。
 • 以 上 優 惠 及 服 務 受 有 關 條 款 及 細 則 約 束 , 詳 情 請 瀏 覽 本 公 司 網 頁 。