PriorityPlus
賬戶查詢
支援服務
聯絡我們

網上即時對話

24 小 時 網 上 客 戶 服 務

我 哋 明 白 好 多 時 你 需 要 嘅 客 戶 服 務 及 支 援 並 不 限 於 辦 公 時 間 。 因 此 , 我 哋 已 經 為 你 提 供 全 天 候 24 小 時 「 網上即時對話 」 。 只 須 幾 個 簡 單 步 驟 , 你 就 可 以 即 時 同 我 哋 嘅 客 戶 服 務 主 任 對 話 , 獲 得 所 需 協 助 。

SmarTone 網 頁 同 SmarTone CARE 應 用 程 式 都 可 以 用 到 「 網 上 即 時 對 話 」 。
如 果 你 未 有 SmarTone CARE , 立 即 免 費 下 載 !