ST光纖寬頻
家+電話

Fax

邊 款 家 居 寬 頻 計 劃 較 適 合 我 ?

選 擇 計 劃 時 應 考 慮 你 嘅 使 用 習 慣 同 你 通 常 用 幾 多 部 裝 置 同 時 上 網。

請 根 據 你 嘅 需 要 於 下 面 作 出 選 擇,我 哋 會 建 議 適 合 你 嘅 寛 頻 計 劃。

你 通 常 上 網 會 :

  • 瀏 覽 網 站
  • 電 郵
  • 網 上 購 物
  • 網 上 銀 行 理 財
  • 社 交 網 站
  • 下 載 音 樂 及 電 影 (一 般 及 標 清)
  • 網 劇 及 串 流 視 頻 (一 般 及 標 清)

建 議 選 用 的 寛 頻 計 劃

基 本 應 用 高 清 睇 片 及
一 般 串 流
經 常 高 清 睇 片 及
多 人 線 上 遊 戲
1 部 裝 置 100M 100M 500M
2 部 裝 置
同 時 上 網
100M 100M 500M
3 部 裝 置
同 時 上 網
100M 500M 1000M
4 部 或 以 上 裝 置
同 時 上 網
100M/500M 500M/1000M 1000M

以 上 建 議 只 供 一 般 參 考,對 於 客 戶 的 個 別 情 況,請 向 店 員 查 詢。